กิจกรรมแนะแนว

แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย
กลุ่มสาระวิชา กิจกรรมแนะแนว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การตระหนักรู้ในตนเอง
เวลาเรียน 2 ชั่วโมง ครูผู้สอน นางวราภรณ์ สว่างการ

พฤศจิกายน 2554

สาระสำคัญ :
ทุกคนมีจุดเด่นของตนเองที่คนอื่นรับรู้ การสร้างจุดเด่นของบุคคลจะต้องแสดงออกอย่างจริงใจและเปิดเผย จะช่วยให้บุคคลรู้จักตนเองและผู้อื่นเข้าใจบุคคลนั้น ๆ มากขึ้น
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เลือกต้นแบบในการสร้างจุดเด่นของตนเองได้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.ผู้เรียนสามารถเขียนและบอกตัวตนที่อยากเป็นได้
2.ผู้เรียนสามารถเขียนและบอกตัวตนที่เป็นจริงได้
สาระการเรียนรู้ :
1.จุดเด่นของฉัน
2.ตัวตนที่อยากเป็น
3.นี่คือตัวจริงของฉัน
เนื้อหาการเรียนรู้ (โดยสังเขป)
จุดเด่นของฉัน
ตัวตนที่ฉันอยากเป็น
ให้นักเรียนเขียนบรรยายว่าอยากเป็นอย่างไร ในสายตาของคนอื่น เพื่อให้ใคร ๆ ได้ชื่นชมคุณ และเป็นที่นิยมยกย่องของคนทั่วไป
นี่คือตัวจริงของฉัน
บรรยายว่าตัวคุณเองเป็นอย่างไร เช่นรูปร่าง หน้าตา เสื้อผ้า กิริยาท่าทาง นิสัยที่เกี่ยวกับตัวคุณ

กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
1.ปฐมนิเทศและนำเข้าสู่บทเรียน
ขั้นนำ :
1.1ผู้สอนแนะนำผู้เรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนบนเว็ปโดยให้ผู้เรียนทราบเกี่ยวกับเครื่องมือ และรูปแบบการเรียนการสอน ผ่านเว็ป ผู้เรียนรับ USERNAME และ PASSWORD
ลงทะเบียนผ่านเว็ป
1.2 ผู้เรียน log in เข้าสู่ระบบบทเรียนผ่านเว็ป จะพบหน้าหลัก ของบทเรียน( HOME)
เลือก หัวข้อ เกี่ยวกับบทเรียน
หลังจากนั้น ศึกษา …….ขั้นตอน
…….บทเรียนสถานการณ์
…….วัตถุประสงค์การเรียน
……..การวัดและประเมินผล
1.3. ผู้เรียนทดลองใช้เครื่องมือต่าง ๆ บนบทเรียนผ่านเว็ปโดยผู้สอนแนะนำให้ดูทีละขั้นตอน
1.4 ให้ผู้เรียนบอกจุดเด่นของตนเอง พร้อมกับบันทึกไว้ พอสังเขปเพราะสัปดาห์ต่อไปจะเขียนเรื่องจุดเด่นบนเว็ป
กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 2
1.ขั้นนำ
1.1 ผู้สอนให้ผู้เรียนทำกิจกรรมสุนทรียสนทนาจับคู่กับเพื่อน คนที่ 1 เป็น A และคนที่ 2 เป็น B ดังภาพ หลังจากนั้นคนละ 2 นาที ให้ A เริ่มมองหน้า B แล้วชม B เปลี่ยนกันชม
1. 2 ผู้สอนสอบถามถึงความรู้สึกที่ได้รับคำชม จากผู้เรียน

2.ขั้นกิจกรรม
2.1 ผู้เรียน Log in บนกระดานสนทนา ( Webboard)
ศึกษาใบกิจกรรมที่ 1.เรื่อง จุดเด่นของฉัน เพื่อให้เพื่อนเห็นว่าตนเองมีจุดเด่น- ครูชี้แนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างจุดเด่นของตนเอง ภาพที่ดีงาม ของตนเอง เพื่อให้เพื่อนรับรู้และยอมรับ
คำสั่ง
ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง จุดเด่นของฉัน
คำสั่ง -ให้นักเรียนสรุปกิจกรรมตามหัวข้อ ดังนี้โดยการเขียนแผนผังความคิดในกระดาษที่ให้

ตัวตนที่ฉันอยากเป็น นี่คือตัวจริงของฉัน

เขียนบรรยายว่านักเรียนอยากเป็นอย่างไร
ในสายตาของคนอื่น เพื่อให้ใคร ๆ ชื่นชมคุณและเป็นที่นิยมยกย่องของคนทั่วไป เขียนบรรยายว่าตัวคุณเองเป็นอย่างไร
เช่น รูปร่าง หน้าตา เสื้อผ้าที่ชอบใส่เป็นประจำ กิริยาท่าทาง การเดิน ยืน นั่ง นิสัยและรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับตัวคุณ

3. ขั้นสรุป
3.1 ผู้สอนให้ผู้เรียนทดลองทำ ใบกิจกรรมที่ 1 โดยให้ศึกษา ในเว็ปนอกเวลาเรียน โดยการเขียนแผนผังความคิด

จุดเน้นด้านเทคโนโลยี
นักเรียน ม.3 โรงเรียนบางดีวิทยาคม ต้องใช้อินเตอร์เนตในการเรียนรู้บทเรียนบนเว็ปทุกใบกิจกรรม หรือทำแบบฝึกต่าง ๆ รวมถึงสนทนาบนเว็ปบอร์ด สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อิสระ
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1. เว็ปการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว โดยใช้การเรียนแบบการมีส่วนร่วมและวิเคราะห์ตนเองจากใบกิจกรรม
2.กระดานสนทนา

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
1.จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนที่เข้ามาทำกิจกรรมบนเว็ป
2.แบบประเมินตนเอง เรื่อง จุดเด่นของฉัน
3.ประเมินการใช้สื่อเทคโนโลยีในการสื่อสาร
โดยการโต้ตอบกับผู้สอนในเว็ปบล็อกหรือ facebook

วิธีการประเมิน
1.ประเมินรูบริค การเขียนแผนผังความคิด4 ระดับ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
2.ประเมินการใช้สื่อ 4 ระดับ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
หมายเหตุ :
นักเรียนเรียนการเขียนแผนผัง( Mind Mapping) มาก่อน

Advertisements

เกี่ยวกับ trainingwm

I like to reading and writing development by technology .I am a teacher and psychologist. I teach about guaidance in high school .
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

7 ตอบกลับที่ กิจกรรมแนะแนว

 1. จเร พูดว่า:

  -เพลงเพราะ
  -เนื้อหาดี
  -แถมยังได้ฝึกร้องเพลงอีกด้วย
  -ครูสอนสนุกมากน่าเรียน
  -ผมชอบเวลาครูสอนมากครับ

 2. ผดุงเกียรติ พูดว่า:

  -เพลงเพราะ
  -เนื้อหาดี
  -แถมยังได้ฝึกร้องเพลงอีกด้วย
  -ครูสอนสนุกมากน่าเรียน
  -ผมชอบเวลาครูสอนมากครับ

 3. จเร พูดว่า:

  ครูครับเวลาน้อยครับ น่าจะ3คาบ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s