โครงการ “ครอบครัวอุ่นรัก”

กลุ่มบริหารงานบุคคล งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานแนะแนว โรงเรียนเวียงมอกวิทยาจัดโครงการ” ครอบครัวอุ่นรัก” ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องศูนย์การเรัียนรู้เฉลิมพระเกียรติ   เพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของเยาวชน การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และการส่งเสริมให้ครอบครัว มีสุขภาวะที่ดี กิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วม 30 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น  60 คน   โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากเทศบาลตำบลเวียงมอก จำนวนเงิน 25,060 บาท ประธานในพิธี  คือคุณจรัส  ยะฟู นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงมอก  กิจกรรมได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากคณะทำงานครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปาง   สถานีตำรวจภูธรเวียงมอก ลักษณะกิจกรรมใช้รูปแบบกระบวนการแนะแนวพัฒนานักเรียนด้วยเทคนิคการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม  และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  ตลอดกิจกรรม

ผู้เสนอโครงการ นางวราภรณ์  สว่างการ  ครุแนะแนวโรงเรียนเวียงมอกวิทยา    อ.เถิน  จ.ลำปาง

คณะทำงาน           DSC_0615 DSC_0621

นักเรียนแกนนำชุมนุมแนว จำนวน 13 คน ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการ

 สรุปผลการดำเนินงาน

จำนวนผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ   จำนวน  30 คน

  • ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดกิจกรรม ครอบครัวอุ่นรัก

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดโครงการ  พบว่า  มีความระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ข้อที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  คือ  ความพอใจในรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรม,  ความเหมาะสมของสถานที่ประชุม และความพอใจในข้อมูลที่ได้รับ  ตามลำดับ  และข้อที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  คือ  การต้อนรับและอำนวยความสะดวก,  ความเหมาะสมของวันและเวลา  ตามลำดับ

  • ข้อเสนอแนะ
  1. มีการประชาสัมพันธ์ ให้มากขึ้นเพื่อผู้ปกครองจะได้เตรียมการมาเข้าร่วมอย่างต่่อเนื่อง
  2. เพิ่มงบประมาณในการดำเนินงาน โดยอาจจัดให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมมากขึ้น  เช่น การจัดกิจกรรมระดมสมอง หรือทำกิจกรรมอื่นๆ ที่จะได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นมากขึ้น

DSC_0589 DSC_0590 DSC_0604 DSC_0595

Advertisements

เกี่ยวกับ trainingwm

I like to reading and writing development by technology .I am a teacher and psychologist. I teach about guaidance in high school .
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s