โครงการ “ครอบครัวอุ่นรัก”

กลุ่มบริหารงานบุคคล งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานแนะแนว โรงเรียนเวียงมอกวิทยาจัดโครงการ” ครอบครัวอุ่นรัก” ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องศูนย์การเรัียนรู้เฉลิมพระเกียรติ   เพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของเยาวชน การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และการส่งเสริมให้ครอบครัว มีสุขภาวะที่ดี กิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วม 30 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น  60 คน   โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากเทศบาลตำบลเวียงมอก จำนวนเงิน 25,060 บาท ประธานในพิธี  คือคุณจรัส  ยะฟู นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงมอก  กิจกรรมได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากคณะทำงานครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปาง   สถานีตำรวจภูธรเวียงมอก ลักษณะกิจกรรมใช้รูปแบบกระบวนการแนะแนวพัฒนานักเรียนด้วยเทคนิคการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม  และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  ตลอดกิจกรรม

ผู้เสนอโครงการ นางวราภรณ์  สว่างการ  ครุแนะแนวโรงเรียนเวียงมอกวิทยา    อ.เถิน  จ.ลำปาง

คณะทำงาน           DSC_0615 DSC_0621

นักเรียนแกนนำชุมนุมแนว จำนวน 13 คน ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการ

 สรุปผลการดำเนินงาน

จำนวนผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ   จำนวน  30 คน

  • ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดกิจกรรม ครอบครัวอุ่นรัก

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดโครงการ  พบว่า  มีความระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ข้อที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  คือ  ความพอใจในรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรม,  ความเหมาะสมของสถานที่ประชุม และความพอใจในข้อมูลที่ได้รับ  ตามลำดับ  และข้อที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  คือ  การต้อนรับและอำนวยความสะดวก,  ความเหมาะสมของวันและเวลา  ตามลำดับ

  • ข้อเสนอแนะ
  1. มีการประชาสัมพันธ์ ให้มากขึ้นเพื่อผู้ปกครองจะได้เตรียมการมาเข้าร่วมอย่างต่่อเนื่อง
  2. เพิ่มงบประมาณในการดำเนินงาน โดยอาจจัดให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมมากขึ้น  เช่น การจัดกิจกรรมระดมสมอง หรือทำกิจกรรมอื่นๆ ที่จะได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นมากขึ้น

DSC_0589 DSC_0590 DSC_0604 DSC_0595

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

กิจกรรมแนะแนวโรงเรียนเวียงมอกวิทยา อ.เถิน จ.ลำปาง

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

จิตสำนึกในความรักชาติ

แนวคิดของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เรื่อง   จิตสำนึกในความรักชาติ 
นำเข้าสู่บทเรียน      ครู ถามว่าการรักชาติมีกี่วิธี ทำอะไรได้บ้าง นักเรียนอภิปราย
นักเรียนลองชมเรื่องราวของ ธาราทิพย์ กับเพื่อน ๆ ว่าเขามีวิธีการรักชาติอย่างไร
ในขณะเดียวกันเขายังรักใครอีกบ้าง ลองชมหนังสั้นเรื่องนี้ นะคะ ” ลูกเสือ นศท. อส.ทหารพราน ”

เนื้อหา    สาระของรายการจะนำสนอเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในการ
รักชาติ และรักครอบครัว รวมไปถึงการรักตนเองโดยผ่านการเห็นกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
ส่งผ่านไปยังกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร แล้วที่สุดการได้เป็นอาสาสมัครทหารพรานซึ่งเป็นการแสดง
ความรักชาติในฐานะพลเมืองของชาติเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการรักประเทศชาติ
เห็นความสำคัญของครอบครัวและมีความกตัญญูต่อบิดา มารดา
กลุ่มเป้าหมายของรายการ นักเรียน ทุกระดับชั้นประชาชนคนที่สนใจ

คุณค่าที่มีต่อสังคม              มีคุณค่าทางสังคม มีคุณค่าต่อสุนทรียศาสตร์ มีคุณค่าต่อจิตสำนึกของเยาวชน
กระตุ้นให้เกิดการหันมาใส่ใจกับการรักชาติมากขึ้น
ข้อคิดที่ได้                  หนังสั้นให้ข้อคิดอะไรหลังจากชมแล้ว เราลองมาวิเคราะห์ด้วยกันนะคะว่าได้อะไรจาการชม
การประเมินผล       ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มอภิปรายว่าแล้วกลุ่มของนักเรียนจะแสดงความรักชาติด้วยวิธีใด

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , | 2 ความเห็น

นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ต้น

 

อบรมการให้คำปรึกษาแก่ YC

สัมผัสที่อบอุ่น
 

ชุมนุมเพื่อนที่ปรึกษาเริ่มต้นจากภูมิปัญญาก่อน

เพื่อนที่ปรึกษา 

เจตนารมณ์ได้แก่ 1.การใช้จิตวิทยาของกลุ่มเพื่อนเป็นพื้นฐานในการสร้างสัมพันธภาพและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

2.การให้คำปรึกษาโดยเพื่อนนักเรียนด้วยกัน

3.พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยครูแนะแนวเป็นที่ปรึกษา

     การเป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ไม่ยากอย่างที่คิด พลังสำคัญในการท่นักเรียนทำได้เพราะครูแนะแนวเป็นผู้จุดประกาย

ของโรงเรียนบางดีวิทยาคม เริ่มต้น จากความศักดิ์ศิทธิ์  ในคำสอนเรื่องความพอเพียง
                              จากศักยภาพ      ของเพื่อนว่าสามารถทำได้
จากความศรัทธา จึงเกิดเป็นความไว้วางใจ เชื่อใจ ในการให้การช่วยเหลือ

          ในภาคเรียนนี้ มีนักเรียนชุมนุมเพื่อนที่ปรึกษาจากภูมิปัญญา จำนวน  15 คน รวมตัวกันเพื่อฝึกทักษะการนวดฝ่าเท้า      

ในขณะที่ฝึกนวดฝ่าเท้าและให้บริการลูกค้าซึ่งเป็นนักเรียนด้วยกัน จึงได้ข้อมูลเพิ่มเติ่มมากมาย อาทิเช่น น้อง ม.1 อ่านไม่ได้
อ่านไม่คล่อง  ทำโจทย์เลขไม่ได้  อาย ไม่กล้า หรือแม้แต่ปัญหาจากเพื่อน ๆในห้อง ก็มีการสนทนาแลกเปลี่ยนกัน เมื่อสมาชิก
ได้ข้อมูลมากขึ้น จึงปรึกษาครูที่ปรึกษา จึงเกิดเป็นการสำรวจข้อมูล  และคัดกรองปัญหา และให้คำปรึกษาเป็นลำดับต่อมา

ทั้ง ๆที่ใม่เคยรู้มาก่อนว่าการให้คำปรึกษา คืออะไร  ครูแนะแนวจึงเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือในการฝึกทักษะการเป็นนักเรียน
เพื่อนที่ปรึกษา สอดรับกับการทำงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเห็นได้ชัด    และพัฒนาเป็นชุมุนุมเพื่อนที่ปรึกษา
จะเห็นได้ว่า การทำงานกว่าจะเป็นวันนี้ก็ต้องอาศัยเวลาและการเรียนรู้
ไปในเวลาเดียวกัน     เป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกท่าน

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ถึงเวลาพัฒนาสร้างคลิบให้เด็กดู

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต  ดีมากหากสนใจ ติดตาม

http://www.krutube channal.com

แล้วจะพบกับนวัตกรรมใหม่ ๆที่นี่ 

ครูพร

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การอบรมสัมมนาครูแนะแนว เรื่องการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน

วันนี้28/10/2554

มีการอบรมสัมมนาครูแนะแนว เรื่องการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน วันที่ 28 ตุลาคม 2554 ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ครูแนะแนว จำนวน 20 คน เข้ารับการอบรมตามหัวข้อ เรื่องการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน ครุแนะแนวทุกคนตื่นเต้นและสนใจ
หลักสูตร เนื้อหาในหลักสูตร ผู้สนใจสามารถสร้างเวปบล็อก ได้อย่างง่าย ๆ   นักเรียนลองทำตามขั้นตอนนะคะ
ตอนท่ี  1

                    1.สมัคร wordpress.com
2.log in
3. ใส่ username
password
4. จัดการกับหน้าเวป หรือเวปบล็อก ระบบจะรายงานที่เราทำหน้าเวป  สถานะ  visual
จัดหมวดหมู่
วิธีการต่าง ๆ ใช้งาน อยู่แถบด้านซ้าย
ตรงกลางการใช้งานของเวป
กราฟ
คอมเมนต์
5. แถบสีเทาด้านบนสุด จะกลับไปหน้าโฮมเพจของเรา ที่สรางขึ้น

                    6. หน้าเวป              โฮมเพจปกติ   สาธารณะชมได้

                    ผู้ดูแลระบบ    เข้าไปปรับแต่ง ได้คนเดียวเท่านั้น วิธีการ  คือ เข้าสู่ระบบ

               ตั้งค่า ทั่วไป     ตั้งชื่อเวป      ภาษาไทยได้      Tagline    เปลี่ยนชื่อเป็นภาษาไทยได้

             ใส่  E-mail     ………………… เลือก ธีม

                   7.   ชื่อเวปจะไม่เปลี่ยน

                   8.  ถ้าจะเปลี่ยน ไปแถบซ้ายมือ   ไปที่เวปบอร์ด

     ใช้งานมาก  ระบบ   WP  ใช้       Post     เรื่อง   อะไรทำก่อนจะอยู่ด้านล่างปรากฎหน้าเวปทันที  ใหม่สุดอยู่บนสุด พยายามอัพตลอดเวลา

 Page  หน้า   เวลาใส่เหมือนกับโพส แต่ไม่ปรากฎหน้าเวป

    วิธีการ   1. สร้างเมนู        อาจจะอยู่บน หรือล่าง ที่ธีม

รูปแบบบล็อก     มีคำสั่งย่อยอยู่ซ้ายมือ       มี  ธีม(theme) พื้นหลัง  เลือกได้     ส่วนหัว    ออกแบบได้

 ถ้าจะเลือกกด     Blowse    Theme  เรียงตามอักษร    popula มีรูปแบบดูดี

ถ้าช้า ก็ refresh    ใช้งานเลย  เลือก

 ข้อแนะนำใช้ธีมส่วนของเวปด้วย

จะได้เวปของตนเอง  โปรดติดตามตอนต่อไป นะคะ

               9. อย่าลืม  แสดงความคิดเห็นนะคะ  ตอน  2  พบกันนะคะ

ครูพร

ฝึกทักษะ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

กิจกรรมแนะแนว

แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย
กลุ่มสาระวิชา กิจกรรมแนะแนว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การตระหนักรู้ในตนเอง
เวลาเรียน 2 ชั่วโมง ครูผู้สอน นางวราภรณ์ สว่างการ

พฤศจิกายน 2554

สาระสำคัญ :
ทุกคนมีจุดเด่นของตนเองที่คนอื่นรับรู้ การสร้างจุดเด่นของบุคคลจะต้องแสดงออกอย่างจริงใจและเปิดเผย จะช่วยให้บุคคลรู้จักตนเองและผู้อื่นเข้าใจบุคคลนั้น ๆ มากขึ้น
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เลือกต้นแบบในการสร้างจุดเด่นของตนเองได้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.ผู้เรียนสามารถเขียนและบอกตัวตนที่อยากเป็นได้
2.ผู้เรียนสามารถเขียนและบอกตัวตนที่เป็นจริงได้
สาระการเรียนรู้ :
1.จุดเด่นของฉัน
2.ตัวตนที่อยากเป็น
3.นี่คือตัวจริงของฉัน
เนื้อหาการเรียนรู้ (โดยสังเขป)
จุดเด่นของฉัน
ตัวตนที่ฉันอยากเป็น
ให้นักเรียนเขียนบรรยายว่าอยากเป็นอย่างไร ในสายตาของคนอื่น เพื่อให้ใคร ๆ ได้ชื่นชมคุณ และเป็นที่นิยมยกย่องของคนทั่วไป
นี่คือตัวจริงของฉัน
บรรยายว่าตัวคุณเองเป็นอย่างไร เช่นรูปร่าง หน้าตา เสื้อผ้า กิริยาท่าทาง นิสัยที่เกี่ยวกับตัวคุณ

กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
1.ปฐมนิเทศและนำเข้าสู่บทเรียน
ขั้นนำ :
1.1ผู้สอนแนะนำผู้เรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนบนเว็ปโดยให้ผู้เรียนทราบเกี่ยวกับเครื่องมือ และรูปแบบการเรียนการสอน ผ่านเว็ป ผู้เรียนรับ USERNAME และ PASSWORD
ลงทะเบียนผ่านเว็ป
1.2 ผู้เรียน log in เข้าสู่ระบบบทเรียนผ่านเว็ป จะพบหน้าหลัก ของบทเรียน( HOME)
เลือก หัวข้อ เกี่ยวกับบทเรียน
หลังจากนั้น ศึกษา …….ขั้นตอน
…….บทเรียนสถานการณ์
…….วัตถุประสงค์การเรียน
……..การวัดและประเมินผล
1.3. ผู้เรียนทดลองใช้เครื่องมือต่าง ๆ บนบทเรียนผ่านเว็ปโดยผู้สอนแนะนำให้ดูทีละขั้นตอน
1.4 ให้ผู้เรียนบอกจุดเด่นของตนเอง พร้อมกับบันทึกไว้ พอสังเขปเพราะสัปดาห์ต่อไปจะเขียนเรื่องจุดเด่นบนเว็ป
กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 2
1.ขั้นนำ
1.1 ผู้สอนให้ผู้เรียนทำกิจกรรมสุนทรียสนทนาจับคู่กับเพื่อน คนที่ 1 เป็น A และคนที่ 2 เป็น B ดังภาพ หลังจากนั้นคนละ 2 นาที ให้ A เริ่มมองหน้า B แล้วชม B เปลี่ยนกันชม
1. 2 ผู้สอนสอบถามถึงความรู้สึกที่ได้รับคำชม จากผู้เรียน

2.ขั้นกิจกรรม
2.1 ผู้เรียน Log in บนกระดานสนทนา ( Webboard)
ศึกษาใบกิจกรรมที่ 1.เรื่อง จุดเด่นของฉัน เพื่อให้เพื่อนเห็นว่าตนเองมีจุดเด่น- ครูชี้แนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างจุดเด่นของตนเอง ภาพที่ดีงาม ของตนเอง เพื่อให้เพื่อนรับรู้และยอมรับ
คำสั่ง
ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง จุดเด่นของฉัน
คำสั่ง -ให้นักเรียนสรุปกิจกรรมตามหัวข้อ ดังนี้โดยการเขียนแผนผังความคิดในกระดาษที่ให้

ตัวตนที่ฉันอยากเป็น นี่คือตัวจริงของฉัน

เขียนบรรยายว่านักเรียนอยากเป็นอย่างไร
ในสายตาของคนอื่น เพื่อให้ใคร ๆ ชื่นชมคุณและเป็นที่นิยมยกย่องของคนทั่วไป เขียนบรรยายว่าตัวคุณเองเป็นอย่างไร
เช่น รูปร่าง หน้าตา เสื้อผ้าที่ชอบใส่เป็นประจำ กิริยาท่าทาง การเดิน ยืน นั่ง นิสัยและรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับตัวคุณ

3. ขั้นสรุป
3.1 ผู้สอนให้ผู้เรียนทดลองทำ ใบกิจกรรมที่ 1 โดยให้ศึกษา ในเว็ปนอกเวลาเรียน โดยการเขียนแผนผังความคิด

จุดเน้นด้านเทคโนโลยี
นักเรียน ม.3 โรงเรียนบางดีวิทยาคม ต้องใช้อินเตอร์เนตในการเรียนรู้บทเรียนบนเว็ปทุกใบกิจกรรม หรือทำแบบฝึกต่าง ๆ รวมถึงสนทนาบนเว็ปบอร์ด สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อิสระ
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1. เว็ปการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว โดยใช้การเรียนแบบการมีส่วนร่วมและวิเคราะห์ตนเองจากใบกิจกรรม
2.กระดานสนทนา

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
1.จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนที่เข้ามาทำกิจกรรมบนเว็ป
2.แบบประเมินตนเอง เรื่อง จุดเด่นของฉัน
3.ประเมินการใช้สื่อเทคโนโลยีในการสื่อสาร
โดยการโต้ตอบกับผู้สอนในเว็ปบล็อกหรือ facebook

วิธีการประเมิน
1.ประเมินรูบริค การเขียนแผนผังความคิด4 ระดับ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
2.ประเมินการใช้สื่อ 4 ระดับ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
หมายเหตุ :
นักเรียนเรียนการเขียนแผนผัง( Mind Mapping) มาก่อน

โพสท์ใน Uncategorized | 7 ความเห็น